Điều Khoản Sử Dụng

ĐIỀU KIỆN CHUNG MUA BÁN HÀNG HÓA CỦA ODEPI VIỆT NAM

1. THỎA THUẬN – HỢP ĐỒNG / AGREEMENT - CONTRACT

1.1    Một thỏa thuận giữa ODEPI và Khách Hàng được xác lập khi và chỉ khi ODEPI nhận được và chấp nhận Đơn Đặt Hàng hoặc khi ODEPI thực hiện theo các nội dung trong Đơn Đặt Hàng và/hoặc một thỏa thuận bằng văn bản được ODEPI và Khách Hàng ký kết.
An Agreement will be formed between Customer and ODEPI only if an Order is received and accepted by ODEPI in writing or by ODEPI’s execution of the Order and/or other written agreement made by and between ODEPI and Customer.

1.2    Các Điều Kiện Chung Mua Bán Hàng Hóa của ODEPI Việt Nam (“Điều Kiện Chung”) ở đây áp dụng cho mọi thỏa thuận và/hoặc Hợp Đồng Mua bán Hàng hóa và Cung ứng Dịch vụ hoặc Hơp Đồng Nguyên Tắc hoặc hình thức tương tự khác (“Hợp Đồng”); trong đó ODEPI là bên bán hàng và/hoặc bên cung cấp dịch vụ hoặc cả hai, trừ trường hợp người có thẩm quyền của ODEPI có văn bản xác nhận rằng tất cả hoặc một phần của Điều Kiện Chung này không áp dụng.
These Terms apply to any agreement or Sales Contract for Goods and Services (“SCGS”), principal contract, or other (“Contract”) wherether ODEPI is either the seller of Goods and/or service provider or both, except where ODEPI stated in writing signed by authorised person(s) of ODEPI that all, or part, of these Terms do not apply.

2. HÀNG HÓA / GOODS

2.1    ODEPI cam kết bán và phân phối các sản phẩm do ODEPI sản xuất hoặc phân phối (sau đây được gọi là “Hàng Hóa”), với chủng loại, số lượng, đơn giá, thời gian giao hàng và các chi tiết có liên quan như được nêu trong bất kỳ các tài liệu liên quan được ghi nhận sau đó như Đơn Đặt Hàng và/hoặc Tiến độ Giao hàng và/hoăc Hợp Đồng và/hoặc Biên Bản Giao Nhận và các tài liệu khác được sửa đổi, thay thế, bổ sung theo từng thời điểm.
ODEPI commits to sell and distribute Goods manufactured and / or distributed by ODEPI (hereinafter referred to as the "Goods") of which category, quantity, unit price, delivery time and other related details are specified in following documents mentioned Order, Schedule of Delivery and/or Contract, Delivery Notes or other documents that being revised, replaced, supplemented time to time.

​​​​​​​2.2    Hàng Hóa mà ODEPI bán và phân phối là hàng mới, đúng với công bố của nhà sản xuất hoặc đại diện phân phối, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và ODEPI có đầy đủ thẩm quyền bán Hàng Hóa, dịch vụ đó ở Việt Nam.
Goods sold and distributed by ODEPI are brand new standard, as stated by the manufacturer or Customer with authentic origin and ODEPI have fully legal rights to sell those Goods, services in Viet Nam.

2.3    ODEPI cũng cung cấp và bán những Hàng Hóa được sản xuất, đặt hàng riêng theo yêu cầu của Khách Hàng, được gọi là Mặt Hàng Đặc Biệt.
ODEPI also sales and distributes Special Items that manufactured and ordered for particular demands.
   
3. GIÁ / PRICES 

3.1    Giá bán Hàng Hóa do ODEPI quyết định và công bố đến Khách Hàng. 
The Price of Goods shall be discretion and published by ODEPI to Customer.

3.2    Giá Bán Hàng Hóa sẽ được xác định theo Bảng Báo Giá do ODEPI phát hành, có hiệu lực tại từng thời điểm Đặt Hàng được xác nhận và/hoặc được đính kèm với Hơp Đồng.
Selling Prices of the Goods shall be determined under currently effective Quotations, which be issued by ODEPI at the time when Order being accepted and/or attached with the Contract.

4. ĐẶT HÀNG, GIAO NHẬN, ĐỔI/TRẢ HÀNG HÓA/ORDER, DELIVERY, REPLACEMENT/RETURN GOODS

4.1    Hàng Hóa sẽ được ODEPI cung cấp theo tiến độ giao hàng và các yêu cầu cụ thể trong từng Đơn Đặt Hàng được xác nhận sau khi ODEPI nhận được khoản đặt cọc. Số lượng Hàng Hóa có thể được điều chỉnh theo thực tế nhu cầu từng của Khách Hàng và phải được chấp thuận của ODEPI. 
Goods shall be deliverred in accordance with delivery schedule and particular requests in confirmed Order after ODEPI recieved of the deposit provided by Customer. Quantity of Goods may be adjusted according to the actual needs of each Customer and subject to ODEPI's approval.

4.2    Khách Hàng phải cung cấp ngày giao hàng cụ thể cho từng Đơn Đặt Hàng với tiến độ giao hàng chi tiết cho ODEPI. Đơn Đặt Hàng sẽ được giao không muộn hơn 30 ngày so với ngày giao hàng /tiến độ trong Đơn Đặt Hàng ban đầu. ODEPI sẽ không đảm bảo việc cung cấp Hàng Hóa trong trường hợp Khách Hàng không nhận hàng đúng thời hạn hoặc có bất kỳ thay đổi nào so với Đơn Đặt Hàng ban đầu trừ khi các Bên có văn bản thỏa thuận khác.
Customer must provide to ODEPI the Orders with detailed delivery date or delivery schedule. Delivery is not later than 30 days upon the delivery dates as mentioned in the initial Order. ODEPI shall not ensure the providing of Goods as the original order if Customer fails to receive the Goods or changes Order accordingly unless otherwise agreed in writing by Parties

4.3    Đơn Đặt Hàng thể hiện các thông tin cơ bản về tên sản phẩm, mã số, số lượng, đơn giá, sẽ được ODEPI thực hiện theo tiến độ giao hàng và các yêu cầu cụ thể trong từng xác nhận đặt hàng. Mỗi Bên phải chỉ định người có trách nhiệm để thực hiện các thủ tục báo giá, đặt hàng, nhận hàng. Trường hợp một bên có thay đổi về người có thẩm quyền thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trước ít nhất là ba (3) ngày làm việc. Bất kỳ Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng mà không có xác nhận với dấu Công Ty, chữ ký và tên của những người có thẩm quyền sẽ được coi là không có giá trị đặt hàng trừ trường hợp, Hợp Đồng giữa các bên có quy định, đặt/nhận/xác nhận đơn hàng có thể thực hiện qua phương thức trực tuyến theo địa chỉ liên hệ đã được Khách Hàng xác nhận (bao gồm nhưng không giới hạn email/fax/zalo/đặt hàng qua website…). 
Order shall include fundamental description of Goods as names, codes, quantities, and unit prices, shall be processed by ODEPI according to delivery schedule and particular requests as confirmed Order. Each Party shall designate their assignee who is in charge of to deal in Quotation, Order, Delivery documents. Any change of the authorized person by either party needs to inform the other Party in the written form not later than three (3) working days. Any Order without verification by authorised persons with their signatures and names and Company’s seal of Customer, shall be null and void, unless the contract between the parties stipulates that between the parties, placing/receiving/confirming orders can be made online at the customer's confirmed contact address (including but not limited to email/ fax/zalo/order via website…).

4.4    ODEPI sẽ cung cấp cho Khách Hàng dịch vụ xử lý Đơn Đặt Hàng, dịch vụ vận chuyển và giao hàng do ODEPI chỉ định mà không tính phụ phí khi: 
ODEPI shall provide services of Order processing, transportation and delivery appointed by ODEPI with no sur-charges as if all following conditions defined:

(i)    Giá trị Đơn Đặt Hàng (sau chiết khấu và chưa bao gồm thuế VAT) từ mười triệu đồng (10.000.000 đồng) trở lên; và
Orders with its value (after directly discount and excluding VAT) is not less than ten million Vietnam dong (10,000,000 dong); and

(ii)    Hàng hóa được giao đến địa chỉ giao hàng mặc định thể hiện trên Hợp Đồng;
Goods are delivered to the default delivery address shown in the Contract.

4.5    Mọi rủi ro đối với Hàng Hóa được chuyển giao cho Khách Hàng tại thời điểm hoàn tất việc giao nhận Hàng Hóa giữa ODEPI và Khách Hàng. 
The risks to the Goods shall be transferred to Customer from ODEPI at the time when delivery completed.
Trong trường hợp, việc giao hàng do Khách Hàng yêu cầu và chỉ định thì mọi rủi ro đối với Hàng Hóa được chuyển giao sang Khách Hàng tại thời điểm ODEPI giao hàng cho người chuyên chở đó. Trường hợp này cũng xem như là hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của ODEPI.
In case Customer requests and nominates its shipper, the risk in relation to Goods shall be transferred to Customer from ODEPI at the time when the goods delivered to the nominated shipper. This event deems to be completion of delivery as ODEPI’S obligation.

4.6    Khi nhận hàng, Khách Hàng phải kiểm tra về số lượng, chất lượng, quy cách đóng gói của sản phẩm. Xác nhận của người đại diện có thẩm quyền của Khách Hàng trên Biên Bản Giao Nhận là bằng chứng ODEPI đã hoàn tất việc giao hàng. 
When receiving Goods, Customer shall check for quantities, qualities, packing standards. Acknowledgment of the representative of Customer on the Delivery Notes is evidence of fulfill delivery.

4.7    Khách Hàng được quyền khiếu nại bằng văn bản trong vòng một (1) ngày kể từ ngày nhận hàng nếu Hàng Hóa sai số lượng, chủng loại sản phẩm hoặc trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận hàng nếu Hàng Hóa bị lỗi do hư hỏng, khuyết tật của nhà sản xuất hoặc do ODEPI giao hàng không đúng với thông tin sản phẩm đã công bố tại catalog. Sau những thời hạn này, ODEPI sẽ từ chối xem xét việc bổ sung, đổi Hàng Hóa bị lỗi do giao thiếu hoặc do khiếm khuyết/hư hại.
From receipt of Goods, Customer has its right to send letter of complaint winthin one (1) day if the delivery subject to quantity, items or within thirty (30) days if the delivery subject to either damaged, defected by the manufacturer or wrong specification as stated in published catalouge. After these limited times hereof, any claim to Goods is null and void.

4.8    ODEPI không đồng ý các yêu cầu đổi/ trả hàng khi Hàng Hóa đã được giao theo đúng số lượng, chất lượng và quy cách theo đơn đặt hàng của Khách hàng.
ODEPI refuse any goods return whenever ODEPI has already delivered the same in accordance with such requirement on types, quantities, and specifications as customer’s order.

4.9    Đối với Mặt Hàng Đặc Biệt, Đơn Đặt Hàng không được hủy hoặc thay đổi số lượng và chỉ được giao hàng một lần. Đơn Đặt Hàng sẽ được giao không muộn hơn ba (3) tháng so với ngày giao hàng/tiến độ ban đầu. ODEPI sẽ tính phí lưu kho 0,1%/ ngày dựa trên tổng số tiền hàng còn lại trong kho tính từ tháng thứ 04 đến tháng thứ 06. Sau 06 tháng, Đơn Đặt Hàng sẽ tự động bị hủy bỏ và Khách Hàng mất khoản đặt cọc.
For Special Items, Order is irrevocable or change quantity with one-time delivery within three (3) months upon the Order accepted. ODEPI reserves its right to charges a storage fee of 0.1% per day based on the total value of the Goods at ODEPI stock for days of the 04th to the 06th month. After 6 months upon the Order accepted without fully payment from Customer, Order shall be automatically cancelled and deposited amount to be forfeited.

4.10    Quyền sở hữu Hàng Hóa sẽ được chuyển giao từ ODEPI sang Khách Hàng khi tất cả công việc sau hoàn tất (i) Khách Hàng nhận Hàng Hóa, (ii) ODEPI xuất hóa đơn thuế GTGT và (iii) Khách Hàng thanh toán đầy đủ cho ODEPI. 
The ownership of Goods will be transferred from ODEPI to Customer at the time any all following tasks completed (i) Customer receives Goods, (ii) ODEPI issues VAT invoice and (iii) Customer pay to ODEPI.

5. LẮP ĐẶT, BẢO HÀNH, SỬA CHỮA / INSTALLATION, WARRANTY, REPAIR

5.1    ODEPI sẽ bảo hành Hàng Hóa phù hợp chính sách bảo hành Hàng Hóa mà ODEPI đã công bố trên trang tin điện tử chính thức của ODEPI theo đường dẫn: https://odepi.vn/cskh và catalogue Khách Hàng phải cung cấp chứng từ yêu cầu thanh toán và/hoặc phiếu bảo hành khi có yêu cầu bảo hành. Hoặc ODEPI bảo hành hàng hóa theo quy định bảo hành của Hợp Đồng. Số điện thoại bảo hành của ODEPI là: (+84)866 988 448
ODEPI shall implement warranty in compliance with its warranty policy published in official website at https://cskh.hafelevietnam.com.vn/ and its catalogue. Customer shall provide proof of purchase and/or warranty card as request under Goods’ warranty. Or ODEPI shall implement warranty in compliance with its warranty policy attached with the SCGS. Hotline of ODEPI is (+84)866 988 448

5.2    ODEPI sẽ cung cấp dịch vụ lắp đặt và sửa chữa các sản phẩm theo Bảng giá dịch vụ do ODEPI ban hành vào từng thời điểm.
ODEPI shall provide the installation and repairing service under ODEPI’s quotation issued from time to time.

5.3    ODEPI sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ chỉ khi Khách Hàng đã cung cấp dịch vụ hỗ trợ ban đầu cho người dùng. Dịch vụ này bao gồm việc liên hệ với người dùng, xác định vấn đề và xử lý hoặc hướng dẫn người dùng tự xử lý những vấn đề đơn giản. ODEPI sẽ cung cấp các khóa đào tạo về cách xử lý những vấn đề đơn giản cho Khách Hàng.
ODEPI shall provide further supports only after Customer perform its initial supports that included to communicate with consumer, to determine consumers’ issues and to provide solutions or to guide consumers handling simple issues. ODEPI shall provide Customer training courses of simple issues.

6. ĐẶT CỌC, HẠN MỨC TÍN DỤNG / DEPOSIT PAYMENT, CREDIT LIMIT

6.1    Đối với Mặt Hàng Đặc Biệt, Khách Hàng được yêu cầu đặt cọc với giá trị không thấp hơn 30% tổng giá trị Đơn Đặt Hàng (đã bao gồm thuế GTGT) và trước khi ODEPI thực hiện việc giao hàng.
For Special Items, Customer is required to deposit payment not less than 30% (thirty per cent) of the total value of the Order (included VAT) right and before delivery of Goods.

6.2    Hạn mức tín dụng là hạn mức công nợ tối đa mà Khách Hàng được chấp nhận chậm trả cho ODEPI khi thanh toán mua Hàng hóa. Hạn mức tín dụng này do ODEPI chấp thuận bằng văn bản cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và năng lực tài chính của Khách Hàng. Tùy từng thời điểm, ODEPI có quyền quy định hạn mức tín dụng cho Khách Hàng bằng một văn bản cụ thể tùy theo năng lực tài chính của Khách Hàng và phù hợp với điều kiện của cả hai bên mà không cần có sự chấp thuận của Khách Hàng.
Credit Limit is the maximum debt limit that the Customer is allowed to pay late to ODEPI when paying for the Goods. This credit limit is approved in writing by ODEPI for the Customer based on the Customer's needs and financial capacity. From time to time and based on the financial capacity of the Customer, ODEPI has the right to prescribe a credit limit for each Customer in a specific document in accordance with the conditions of both parties without the approval of the Customer.

6.3    Điều kiện áp dụng: Khách Hàng phải thanh toán cho ODEPI khi công nợ đến hạn theo quy định tại Điều Kiện Chung, Hợp Đồng hoặc khi tổng số nợ của Khách HÀNG bằng hoặc vượt quá Hạn mức tín dụng vào từng thời điểm, tùy theo điều kiện nào đến trước. Hồ sơ yêu cầu thanh toán công nợ sẽ do ODEPI gửi cho Khách Hàng bao gồm: Biên bản xác nhận công nợ, văn bản chấp thuận hạn mức tín dụng và/hoặc hóa đơn chứng từ chứng minh Khách Hàng vượt tổng hạn mức tín dụng. Trường hợp Khách Hàng không thanh toán hoặc thực hiện thanh toán chậm theo quy định trên, ODEPI có quyền ngưng cung cấp hàng cho Khách Hàng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm phát sinh nào có liên quan.
Conditions apply: The Customer must pay ODEPI when the debt is due as specified in this General Terms and Contract or when the total debt of Customer equals or exceeds the Credit Limit from time to time, whichever comes first. Debt payment request documents will be sent by ODEPI to Customer, including: Debt confirmation record, written credit limit approval and/or invoices proving that Customer exceeds the total credit limit. use. In case Customer fails to pay or makes late payment according to the above provisions, ODEPI has the right to stop supplying goods to Customer without having to bear any related responsibilities.

6.4    ODEPI quyết định hạn mức thanh toán và có quyền rút lại hoặc thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào.
Any limited credit line that may be subsequently given is at the discretion of the ODEPI and may be withdrawn or changed at any time by the ODEPI.

 7. THANH TOÁN, ĐỐI CHIẾU VÀ XÁC NHẬN CÔNG NỢ / PAYMENT, DEBT   RECONCILLIATION AND VALIDATION

7.1    Khách Hàng phải thanh toán đầy đủ mọi Đơn Đặt Hàng cho ODEPI theo phương thức chuyển khoản hoặc tiền mặt, phí chuyển tiền do Khách Hàng chịu. 
Customer shall pay for all Orders to ODEPI by bank transfer or cash with bank charge incurred by Customer.

7.2    ODEPI sẽ cung cấp cho Khách Hàng các chứng từ thanh toán được quy định chi tiết tại Hợp Đồng.
ODEPI shall issue documents to prove the purchasing Goods, as stated in the SCGS.

7.3    Công nợ được chốt vào ngày cuối cùng của mỗi tháng. ODEPI sẽ gởi bảng chi tiết xác nhận công nợ cho Khách Hàng và Khách Hàng phải có trách nhiệm ký xác nhận phản hồi trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc. Sau thời hạn này, nếu Khách Hàng không có ý kiến phản hồi thì bảng xác nhận công nợ được xem là chính xác, và là cơ sở để giải quyết tranh chấp (nếu có) có giá trị ràng buộc cả hai Bên.

Debts are closed on the last day of each month. ODEPI will send a detailed sheet of debt confirmation to Customer and Customer is responsible for signing and confirming the response within 03 (three) working days. After this time limit, if Customer has no feedback, the debt confirmation sheet is considered accurate, and is the basis for dispute resolution (if any) that is binding on both Parties.

7.4    Nếu Khách Hàng thanh toán chậm hoặc vượt quá hạn mức tín dụng hoặc không xác nhận công nợ thì ODEPI có quyền không đáp ứng Đơn Đặt Hàng tiếp theo.
ODEPI reserves its right to not fulfil next Orders ìf Customer exceed over credit lines, neither to make payment on due nor to perform debt reconciliation and validation.

7.5    Khách Hàng phải thanh toán tiền lãi theo lãi suất nợ quá hạn theo ngày tại thời điểm thanh toán công bố bởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tính trên số tiền chậm trả.
Customer has to pay overdue interest rates against any outstanding, as set by Vietcombank (VCB) bank on the date of payments.

8. NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN / OBLIGATIONS OF THE PARTIES

8.1.    Khách Hàng có nghĩa vụ tuân thủ và tôn trọng Quy tắc ứng xử đính kèm Điều Kiện Chung, các chính sách, điều khoản sử dụng, quy định về quảng cáo, khuyến mại, sở hữu trí tuệ và điều kiện, các quy định khác của ODEPI trong suốt quá trình hiệu lực của thỏa thuận theo Hợp Đồng đã ký kết, Điều Kiện Chung Mua Bán Hàng Hoá Của ODEPI Việt Nam và các chính sách, quy định khác được ODEPI thông báo tới Khách Hàng.
Customer must comply with and respect ODEPI's Code of Conduct, policies, terms of use, advertising, promotion, intellectual property and other conditions and regulations throughout the validity period of the Agreement, according to Contract, General Term of ODEPI Vietnam and other policy, regulations announced by ODEPI.

8.2.    Khách Hàng chỉ sử dụng thương hiệu ODEPI cho mục đích bán hàng và quảng cáo của Khách Hàng khi ODEPI chấp thuận bằng văn bản.
Customer commits shall use ODEPI trademark for sales or advertising only ODEPI written consent.

8.3.    Khách Hàng cam kết bảo mật mọi thông tin bao gồm nhưng không giới hạn các điều kiện và điều khoản của Hợp Đồng và các thông tin liên quan được trao đổi giữa ODEPI và Khách Hàng dưới bất kỳ hình thức nào (các trao đổi, thảo luận, chính sách về bán hàng, sản phẩm, marketing, v.v liên quan đến sản phẩm và nhãn hiệu của ODEPI). Không Bên nào được quyền tiết lộ, sử dụng hay cho phép bên thứ ba sử dụng những thông tin mật này, trừ trường hợp tiết lộ theo quy định pháp luật nhưng trong trường hợp đó phải báo cho ODEPI biết trước.
Either Party commits to keep confidentialities for all information including but not limited to all terms and conditions of the contract and all relating information informed between the Parties (communications, discussions, policies on selling, Goods, marketing… relevant to Goods and brand names of ODEPI) verbally, in writing or in other forms. Neither Party shall disclose, use or allow any third party to use such confidential information except required by the law but in that case, ODEPI must be noticed in advance.

8.4.    ODEPI có toàn quyền quyết định đưa ra những chương trình quảng cáo và chương trình khuyến mãi để đẩy mạnh doanh số bán hàng và mở rộng thị trường vào từng thời điểm và có văn bản thông báo đến Khách Hàng trước khi thực hiện. ODEPI sẽ áp dụng chiết khấu và/hoặc cung cấp catalogue, các vật dụng quảng cáo/khuyến mãi, hướng dẫn kỹ thuật sản phẩm mới, huấn luyện kiến thức sản phẩm theo từng chương trình quảng cáo, khuyến mãi.
In order to boost sale as well as marketplace, ODEPI reserves its sole discretion to launch advertisement, sale promotion, programs which shall be previously informed to customer by letter time to time. ODEPI shall apply discounts and/or provide catalogue, advertising materials/sale promotion materials, technical support for newly launched Goods, to train product knowledges and as the informed advertising, sale promotion program.

8.5.    Khách Hàng tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên của ODEPI đến hỗ trợ các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, bán hàng.
Customers facilitate ODEPI’s staff to support advertisement, promotion and sales activities.

8.6.    Để đạt chuẩn Khách Hàng bán lẻ của ODEPI, Khách Hàng cam kết thực hiện và hỗ trợ ODEPI trong việc ổn định giá bán.
As qualification of the standard retailer of ODEPI, Customer undertake to implement and to support ODEPI to stabilize selling prices.

9. HIỆU LỰC, VI PHẠM VÀ CHẤM DỨT / VALIDITY, BREACH AND TERMINATION

9.1    Hợp Đồng/thỏa thuận giữa ODEPI và Khách Hàng sẽ chấm dứt khi một trong các trường hợp sau xảy ra:
The agrement/Contract shall terminate when one of the following circumtances occurs:
-    Hết thời hạn mà ODEPI và Khách Hàng không có văn bản gia hạn.
Contract expired without any extension signed by the Parties.
-    ODEPI và Khách Hàng đã thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ Hợp Đồng của mình.
Contractual rights and obligations of Parties have been done completedly.
-    Một Bên vi phạm nghĩa vụ Hợp Đồng mà không khắc phục sau khi Bên kia đã thông báo.  
Either party breach contractual obligation without remedy although the other party has informed the breach.
-    Theo thỏa thuận giữa ODEPI và Khách Hàng hoặc theo quy định pháp luật.  
As agreement of the Parties or under the regulations of law.

9.2    Việc chấm dứt Hợp Đồng trong mọi trường hợp không làm ảnh hưởng đến bất kỳ quyền, nghĩa vụ phát sinh đối với mỗi Bên và/hoặc mỗi Bên có được trong quá trình thực hiện trước hoặc tại thời điểm chấm dứt Hợp Đồng.
Termination of the Contract under any circumstance shall not affect any right or obligation of either Party’s rights, obligations arising befor the termination.

9.3    Trường hợp Khách Hàng vi phạm nghĩa vụ về thanh toán bao gồm tiền đặt cọc, xác nhận công nợ, giao nhận Hàng Hóa, thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác của ODEPI thì ODEPI được quyền áp dụng một hoặc đồng thời các biện pháp sau:
In case Customer fails to fulfill its obligation of any payments included deposit, debt reconcilliation and validation or breaches related to ODEPI trademark and intellectual property of ODEPI, ODEPI has the right to implement one or many solutions simultaneously as follows:
-    Tạm dừng giao dịch với Khách Hàng.
Suspend doing business with Customer.
-    Chấm dứt Hợp Đồng ngay lập tức nếu Khách Hàng không khắc phục trong thời hạn bảy (7) ngày kể từ ngày ODEPI gửi  thông báo bằng văn bản yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm. 
To terminate this contract immediately if Customer does not remedy the breach within seven (7) days from the date of receipt of a written notice of ODEPI requiring its remedy. 

10. QUYỀN SỞ HŨU TRÍ TUỆ/ INTELLECTUAL PROPERT

10.1    Quyền Sở Hữu Trí Tuệ / Intellectual Property Right
Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được sở hữu bởi ODEPI hoặc được cấp phép bởi ODEPI liên quan đến Sản Phẩm, bất kỳ các hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu và các tài liệu khác mà ODEPI cung cấp cho Khách Hàng (“Quyền SHTT”) sẽ luôn là tài sản của ODEPI.
All intellectual property rights provided in the intellectual property right provisions are owned by the ODEPI or licensed by the ODEPI in connection with the Product and any trademarks user guides and other materials provided by the ODEPI (“IP Right”) to the Customer will always be the property of the ODEPI.

10.2    Sử dụng Quyền SHTT và các vấn đề liên quan khác / Use the IP Right and other relevant matters
(a)    Không có điều khoản nào trong Hợp Đồng này được hiểu hoặc cho phép Khách Hàng quyền sử dụng hoặc ủy quyền sử dụng các nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, logo và/hoặc bản quyền các đối tượng sở hữu trí tuệ của ODEPI mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của ODEPI.
No provision in this Agreement shall be construed as or grant the Customer the right to use or authorize the use of trademarks, trade names, logos and/or copyright of the ODEPI except for promotion, advertisement, and sale of the Product and/or have the ODEPI's consent in writing.
(b)    Trường hợp việc sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ trên được ODEPI chấp thuận, Khách Hàng phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc xin phép quảng cáo và gánh chịu mọi hậu quả pháp lý nếu có do sự không tuân thủ các quy định Pháp Luật có liên quan.
If the use of the ODEPI's intellectual property is accepted by the ODEPI, the Customer shall bear all costs relating to the application for advertisement and all legal consequences, if any, arising from any non-compliance with the Law.
(c)    ODEPI sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu khiếu nại về việc vi phạm phát sinh từ việc thực hiện theo các thiết kế hay quy chuẩn kỹ thuật của Khách Hàng hoặc phát sinh từ việc bổ sung hay sửa đổi Sản Phẩm, hoặc từ việc kết hợp Sản Phẩm với các sản phẩm khác bởi hoặc theo hướng dẫn của Khách Hàng, của bất kỳ Khách Hàng hoặc bên thứ ba nào mà không được ODEPI ủy quyền rõ ràng. Khách Hàng sẽ bồi thường và giữ cho ODEPI không bị thiệt hại phát sinh từ tất cả các khiếu nại, yêu cầu, mất mát, trách nhiệm hoặc nghĩa vụ phát sinh từ việc vi phạm đó hoặc từ hành vi bị nghi ngờ vi phạm.
The ODEPI assumes no liability whatsoever if an infringement claim arises out of compliance with Customer's design or specifications or out of any addition to or modification of the Products, or any combination thereof with other products by or under the instruction of the Customer, any Customer or third party without the ODEPI’s express authorization thereof, and the Customer shall indemnify and hold the ODEPI harmless from and against all claims, losses, liabilities or obligations arising as a result of such infringement or alleged infringement.

10.3    Khách Hàng phải thông báo kịp thời cho ODEPI về bất kỳ vi phạm hoặc hành động nào liên quan đến Quyền SHTT của Sản Phẩm mà Khách Hàng biết. Khách Hàng sẽ hỗ trợ ODEPI giải quyết, bằng chi phí của ODEPI cho các yêu cầu hợp lý mà ODEPI có thể đề xuất về vấn đề này.
The Customer must promptly notify the ODEPI of any breach or action in relation to the Intellectual Property Right of the Product known by the Customer. The Customer will provide the ODEPI with all support, at the ODEPI’s expenses to the reasonable requirements that the ODEPI may propose in terms of this matter.

10.4    Hạn chế đối với Khách Hàng / Restrictions for the Customer
(a)    Không gây ra hoặc cho phép bất kỳ sự việc nào ảnh hưởng đến Quyền SHTT của ODEPI;
Do not cause or permit any incident that would damage for the IP Right of the ODEPI;
(b)    Không thay đổi cách trình bày bao bì hoặc nhãn của Sản Phẩm trừ khi thay đổi đó được ODEPI chấp thuận trước.
Do not change the presentation of the packing or label of the Product unless such change is approved by the ODEPI in advance.
(c)    Khách Hàng sẽ thông báo kịp thời cho ODEPI về bất kỳ vi phạm Quyền SHTT nào và sẽ hỗ trợ ODEPI liên quan đến bất kỳ hành động nào phát sinh từ đó theo yêu cầu của ODEPI theo thời gian để chống lại các hành vi vi phạm đó.
The Customer will promptly notify the ODEPI of any breach of IP Right and shall assist the ODEPI in connection with any actions arising therefrom as requested by the ODEPI from time to time in order to against such infringements
(d)    Không sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại nào giống với nhãn hiệu, tên thương mại của ODEPI có thể gây nhầm lẫn hoặc gian lận.
Do not use any trademark, trade name that is the same as the trademark, trade name of the ODEPI that could cause confusion or fraud.

11. BẤT KHẢ KHÁNG / FORCE MAJEURE

11.1    Không Bên nào chịu trách nhiệm vì sự chậm trễ hay không thực hiện nghĩa vụ của mình mà nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi các sự kiện bất khả kháng..
Neither Party shall take responsibility for any delay or failure to perform their obligations which is directly or indirectly caused by force majeure.

11.2    Các trường hợp bất khả kháng bao gồm chiến tranh, đình công, bạo loạn, phá hoại, hỏa hoạn, động đất, đại dịch cũng bao gồm các quy định của Chính phủ về hạn chế hay ngăn cấm các lĩnh vực có liên quan làm cho một Bên không có khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình và bất kỳ những biến cố mà ODEPI và Khách Hàng không lường trước được và không thể kiểm soát được
Force majeure includes war, strike, riot, destruction, fires, earthquake, epidemic, includes regulations of Government restricting or forbidding related fields, making both Parties unable to perform their rights and obligation and any incident beyond prediction and control of both Parties.

11.3    Khi trường hợp bất khả kháng xảy ra, Bên chịu ảnh hưởng phải lập tức thông báo bằng văn bản cho Bên kia hỗ trợ phương thức cần thiết và thời gian để khắc phục khó khăn. 
When a force majeure occurs, the affected Party shall send immediately the other party a written notice to request necessary supports and provide appropriate time for overcome difficulty.

11.4    Để tránh hiểu nhầm, trường hợp Cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc đình chỉ hoặc chấm dứt dự án mà do lỗi của Khách hàng và/hoặc Khách hàng bị đình chỉ hoặc chấm dứt dự án mà không thông báo cho ODEPI trong vòng [10] ngày kể từ ngày ghi trên quyết định đình chỉ, chấm dứt dự án (để các Bên thỏa thuận về cách xử lý Hợp Đồng) thì không được xem là sự kiện bất khả kháng. Trường hợp này ODEPI có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng. Quyền và nghĩa vụ của các Bên được xử lý như trường hợp ODEPI chấm dứt Hợp Đồng do vi phạm của Khách hàng.
To avoid misunderstanding, the government or public agency shall suspend or terminate the project but the fault of the Customer and/or the Customer is suspended or terminated without notifying ODEPI within [10] days of the date of the decision on suspension or termination of the project (for the parties to agree on how to handle the Contract) shall not be considered as force majeure. In this case, ODEPI has the right to unilaterally terminate the Contract. The rights and obligations of the parties will be treated as if the ODEPI terminated the Contract due to a breach by the Customer.

11.5    Trong trường hợp một Sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 30 ngày, bất kỳ Bên nào cũng có thể, bằng một thông báo bằng văn bản gửi Bên kia, đơn Phương chấm dứt Hợp Đồng này mà không phải chịu bất kỳ khoản bồi thường hoặc xử phạt vi phạm nào. Việc chấm dứt Hợp Đồng trong trường hợp này sẽ không làm ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của các bên theo Hợp Đồng.
In case of a force majeure event for more than 30 days, any Party may, by written notice to the other Party, terminate this Contract without any compensation or penalty. The termination stipulated in this Clause shall not affect to the other rights of The Parties under the Contract.

12. BỒI THƯỜNG VÀ PHẠT VI PHẠM / COMPENSATION AND PENALTY

12.1    Bất cứ Bên nào vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Hợp Đồng và việc vi phạm đó gây ra tổn thất hoặc thiệt hại cho Bên kia, thì Bên vi phạm có nghĩa vụ bồi thường cho tổn thất hoặc thiệt hại thực tế mà Bên kia gánh chịu theo quy định của pháp luật hiện hành, tuy nhiên tổng giá trị bồi thường trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá tổng giá trị phần nghĩa vụ Hợp Đồng bị vi phạm.
Either Party breaches any of its obligations under the Contract and such breaches cause loss or damage to other Party, breaching Party shall pay compensation for the actual loss or damage suffered by other Party in accordance with the prevailing law, provided that the total compensation in any case shall not exceed the total value of the contractual obligation which is the subject of the breach.

12.2    Một trong hai Bên vi phạm Hợp Đồng thì Bên vi phạm chịu phạt vi phạm bằng 8% giá trị nghĩa vụ Hợp Đồng bị vi phạm.
Either Party which breaches the Contract shall pay to other a penalty of 8% of the value of the contractual obligation which is the subject of the breach.

13. ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN / GENERAL PROVISION

13.1 Tất cả các tài liệu giao dịch giữa ODEPI và Khách Hàng về mua bán Hàng Hóa, dịch vụ như Bảng Báo Giá, Đơn Đặt Hàng, Hợp Đồng, Biên Bản Giao Nhận, các Thông báo và Phụ lục khác sẽ được xem là một thỏa thuận hoàn chỉnh và không thể tách rời. Hợp Đồng sẽ có thứ tự ưu tiên cao hơn Điều Kiện Chung. Trong trường hợp có sự khác biệt, văn bản ban hành/ký kết sau sẽ được ưu tiên áp dụng.
All documents as Quotation, Order, Contract, Delivery Note, Notices and other annexes relating to business affairs connection with Goods and services hereof between the Parties shall be constitued as an integral and inseparable part of the agreement. Sales Contract for Goods and Services is in higher priority order than the agreement. In case of contradictory among them, the latest document shall prevail.

13.2    Điều Kiện Chung này được diễn giải và điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. / This General Terms is interpreted and governed by Vietnamese law.

13.3   Để tránh hiểu nhầm, ngoài các quy định chung nêu tại Điều Kiện Chung này Khách Hàng đồng ý tuân thủ đầy đủ các chính sách, nguyên tắc ứng xử, các quy định liên quan đến việc mua bán hàng hoá của ODEPI và/hoặc công ty mẹ của ODEPI, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định về sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu, các quyền sở hữu trí tuệ; các quy định về chối hối lộ và các quy định có liên quan khác được thông báo và/hoặc được công khai tại Website của ODEPI: https://www.ODEPI.com.vn. Khách hàng hiểu và đồng ý tuân thủ đầy đủ các chính sách nêu tại Điều này kể từ ngày có hiệu lực theo thông báo của ODEPI.
In addition to the general provisions stated in these General Terms, the Customer agrees to fully comply with the policies, Code of Conduct, regulations related to the purchase and sale of goods of ODEPI and/or the company. ODEPI's parent company, including but not limited to regulations on use of trademarks, trademarks, and intellectual property rights; Anti-bribery regulations and other relevant regulations are announced and/or made public at ODEPI's Website: https://www.ODEPI.com.vn. Customers understand and agree to fully comply with the policies mentioned in this Article from the effective date of ODEPI's notice.

13.4    Nếu bất cứ điều khoản nào hoặc phần nào ở đây bị vô hiệu vì bất cứ lý do gì, việc vô hiệu này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của các điều khoản khác. 
If any provision or term hereof to be invalid with any reason, this invalidity shall not affect the effectiveness and enforceability of other provisions herein.

13.5   Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Kiện Chung này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hà Nội (HIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của HIAC. Các bên đồng ý rằng quá trình giải quyết tranh chấp có thể sử dụng các phương thức điện tử trên nền tảng giải quyết tranh chấp của HIAC. HIAC có trách nhiệm đảm bảo tính xác thực của hệ thống này.
Any dispute arising out of or in connection with this General Terms shall be settled by arbitration at the Hanoi International Arbitration Center (HIAC) in accordance with the HIAC Arbitration Rules. The parties agree that the dispute resolution process may use electronic means on HIAC's dispute resolution platform. HIAC is responsible for ensuring the authenticity of this system.

13.6   Các sửa đổi, bổ sung liên quan đến Hàng Hóa và dịch vụ ở đây chỉ có hiệu lực khi được ký kết bằng văn bản bởi ODEPI và Khách Hàng.
Any amendment and supplementation relating to the Goods and services hereof shall be valid only made in writing and signed by the Parties.

Có hiệu lực áp dụng từ ngày: 04/04/2022    
Valid from the dated: 04 Apr 2022